Επιλογή Σελίδας

Σε διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τον αριθµό ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόµησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών ∆όµησης. Αναρτήθηκε για διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Αριθµός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόµησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών ∆όµησης» στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv.

 Η διαβούλευση θα διαρκέσει µέχρι και στις 3 Φεβρουαρίου 2012.  Στη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρµογή του Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών ∆όµησης και Ελέγχου των Κατασκευών», περιγράφονται ο αριθµός των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόµησης, το είδος και το αντικείµενο του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος ορισµού του ελεγκτή δόµησης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.  

Η Υπουργική Απόφαση είναι κοµβική στην εισαγωγή ελέγχου ως προαπαιτούµενο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε οικοδοµής. Η τήρηση κοινών κανόνων ελέγχου συµβάλλει σηµαντικά στην αποφυγή οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσιών κατά τη δόµηση και συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, αλλά και του αστικού και περαστικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα  η συγκεκριµένη απόφαση είναι ερµηνευτική του νόµου για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόµησης. Έτσι, προσδιορίζει τον αριθµό των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόµησης, το είδος και το αντικείµενο του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, τον τρόπο ορισµού του ελεγκτή δόµησης και τη διαδικασία ελέγχου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την ερχόµενη Παρασκευή.  Ο αριθµός των ελέγχων καθορίζεται ως εξής: 

-Ένας έλεγχος (τελικός) για εργασίες δόµησης σε υφιστάµενα κτίρια (ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους) για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόµησης, προσθήκες καθ΄ ύψος σε υφιστάµενο κτίριο, εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων. 

-∆ύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός) για εργασίες δόµησης νέου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τ.µ., προσθήκες κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο, συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τ.µ. και προκατασκευασµένα κτίρια.

-Τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάµεσος και τελικός) για εργασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο (συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 2.000 τ.µ.) και εργασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο µε χρήσεις εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (π.χ. µουσεία, θέατρα κ.ά.), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονισµού, εµπορίου, γραφείων, βιοµηχανίες και πρατήρια υγρών καυσίµων. Οι έλεγχοι κάθε σταδίου θα διενεργούνται από διαφορετικό ελεγκτή δόµησης. Η ισχύς της υπουργικής απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

error: Content is protected !!