Επιλογή Σελίδας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Β. Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, ως Φορέας Υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER το οποίο εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ.5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής & Τροφίμων στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) ανακοινώνει ότι:

Η Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΔΠ) LEADER με την υπ. αρ. 24/2012 απόφαση της Παρατείνει την Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεων L123α, L123β, L311-1, L311-2, L311-5, L311-6, L311-7, L312-1, L312-2, L312-3, L313-4, L313-5, L313-6, L313-8, L321-1, L321-2, L321-3, L323-2β, L323-4, L323-4 και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 (αντί της αρχικής 2ας Οκτωβρίου 2012).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος όπως έχει δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο με την υπ. αρ. 141/13-06-2012 περίληψη αυτής και όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείαςwww.anvope.gr με το αναλυτικό της τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.

error: Content is protected !!