Επιλογή Σελίδας

Περίληψη

Ο Δημήτρης Μουρτζούχος, πολιτικός μηχανικός στην Αντισεισμική Θωράκιση Κτιρίων OE, κάνει λόγο για το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο, τις τεχνικές, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις προκλήσεις, που πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Ο Δημήτρης Μουρτζούχος, πολιτικός μηχανικός στην Αντισεισμική Θωράκιση Κτιρίων OE, κάνει λόγο για το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο, τις τεχνικές, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις προκλήσεις, που πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Όσα ισχύουν για το σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και την πιστοποίηση των υλικών

Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο κανονισμών, που διέπει τα ιδιωτικά έργα σχετικά με την αντισεισμική προστασία; Θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στις πραγματιστικές συνθήκες και ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων;

Τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός Επεμβάσεων, (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), που σε συνδυασμό με τους ισχύοντες κανονισμούς σκυροδέματος και σεισμικής προστασίας, Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του μηχανικού. Έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις αποτίμησης και ενίσχυσης των κατασκευών. Εκτός των άλλων, εισάγει μια σημαντική καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να επιλέξουν το επίπεδο ενίσχυσης του κτιρίου τους. Επιπλέον, εισάγει για πρώτη φορά τη συμμετοχή στην ανάληψη σεισμικών φορτίων, τους τοίχους πλήρωσης, κάτι που ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει, κατά τη στατική ανάλυση ενός νέου κτιρίου, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Θεωρώ, πως ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. συνδυάζει την πολυετή εμπειρία των μηχανικών με τις πιο πρόσφατες πειραματικές μελέτες, σχετικές με την συμπεριφορά των κτιρίων σε σεισμικά φορτία. Αντιμετωπίζει δε με διακριτό τρόπο τα κτίρια, τα οποία έχουν μελετηθεί με παλαιότερους κανονισμούς, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι κάθε κτίριο που έχει κατασκευαστεί προ του 1995, είναι «αντισεισμικά άχρηστο».

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι πραγματικά ένα εργαλείο στα χέρια των μηχανικών, όμως για την εφαρμογή του, απαιτείται πολύ καλή γνώση και αξιοποίηση της εμπειρίας των δομοστατικών.

Ποια υλικά και τεχνικές χρησιμοποιούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων;

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ενισχύσεων και σεισμικής αναβάθμισης των κτιρίων. Οι πιο διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι οι παρακάτω:

  • Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος ή μανδύες έγχυτου σκυροδέματος που εφαρμόζονται σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα η λιθοδομή.
  • Εισπίεση ενεμάτων μάζης σε φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή.
  • Ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος με ανθροκοελάσματα ή ανθρακοϋφάσματα
  • Ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος με μεταλλικά ελάσματα

Η εταιρεία μας, διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των μεθόδων ενίσχυσης. Στελεχώνεται δε από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς και εργοδηγούς, που είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των μελετών ενίσχυσης.

Πώς εξασφαλίζετε την ποιότητα του σκυροδέματος και των υπόλοιπων δομικών υλικών;

Η μεθοδολογία εφαρμογής των μεθόδων ενίσχυσης περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), που έχουν εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ. Σε αυτές περιγράφεται και ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των υλικών, όπως αντοχές σκυροδέματος, χάλυβα ή σύνθετων υλικών. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε έργα ενισχύσεων κτιρίων, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν και οι προμηθευτές των υλικών.

Τα τελευταία χρόνια οι προμηθευτές υλικών τηρούν με ευλάβεια τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκτός των άλλων, ο ανταγωνισμός τους αναγκάζει να βελτιώνουν συνεχώς τα υλικά που παράγουν. Η εταιρεία μας, σε κάθε έργο ενίσχυσης ή σεισμικής αναβάθμισης κτιρίου, παρέχει στον πελάτη πλήρη φάκελο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αντοχές των υλικών που ενσωματώνει. Επιπρόσθετα διενεργεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ποιότητας των υλικών, ώστε να παρέχει στον τελικό πελάτη πλήρη φάκελο ποιότητας. Ενδεικτικά, για την επιβεβαίωση της ποιότητας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, γίνεται λήψη δοκιμίων, τα οποία ελέγχονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο για την αντοχή τους σε θλίψη.

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, ποιες προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει στην αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων;

Κάθε έργο αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων είναι διαφορετικό. Εκτός των απαιτήσεων της μελέτης, που διαφέρει από κτίριο σε κτίριο, είναι σημαντικός και ο τρόπος εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες, τόσο του κτίσματος, όσο και της περιοχής, που βρίσκεται το έργο. Έτσι συχνά αναδύονται προκλήσεις, που σχετίζονται με τη διαχείριση προσωπικού και προμηθειών.

Σε έργα ενισχύσεων στην Οία Σαντορίνης, επιβαρυντικός παράγοντας ως προς το κόστος του έργου ήταν το γεγονός, ότι μεγάλο μέρος των υλικών έπρεπε να φτάσει στο εργοτάξιο με γαϊδουράκια. Εξίσου σημαντική πρόκληση, ήταν η μελέτη και η κατασκευή ενισχύσεων σε δημοφιλές ξενοδοχείο της Μυκόνου, που υλοποιήθηκε από την εταιρεία μας. Ως απαίτηση υπήρχε η κοπή υποστυλωμάτων στο υπάρχον κτίσμα και η ανύψωση της στάθμης των ορόφων και της πισίνας στον περιβάλλοντα χώρο, κατά 1,50 μέτρο. Μάλιστα για λόγους, που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση του ξενοδοχείου, οι επεμβάσεις έπρεπε να γίνουν σταδιακά σε δύο χειμώνες.

Από το πλήθος των έργων σας, ποιο είναι εκείνο που διακρίνεται για την αντισεισμικότητα του; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που το ξεχωρίζουν;

Δεν θα μπορούσα να διακρίνω κάποιο έργο, διότι όλα ακολουθούν τις διατάξεις των ελληνικών κανονισμών. Είναι προφανές, πως η επιλογή ενίσχυσης ενός κτιρίου λαμβάνει πάντα υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών. Σίγουρα θα μπορούσα να διακρίνω κάποια έργα για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ενίσχυσης ή «έξυπνων» τρόπων εφαρμογής μεθόδων ενίσχυσης. Εκεί όμως τα εύσημα θα πρέπει να αποδίδονται στη μελετητική ομάδα και όχι στο έργο. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά μας ως εταιρεία και ως ομάδα είναι το γεγονός, πως λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και βαθιάς γνώσης των μεθόδων ενισχύσεων, οι μελετητές μας συμβουλεύονται, ώστε να είναι σίγουροι, ότι οι μέθοδοι ενίσχυσης είναι δυνατό να εφαρμοστούν ακόμα και εάν είναι αυξημένου βαθμού δυσκολίας.

Από Γιώργο Κατσιμιλή

error: Content is protected !!