Επιλογή Σελίδας
Διευκολύνσεις προς τους επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής, παρέχονται με το νέο Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα “Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις”.

Συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.

Αναλυτικότερα, οπως αναφέρεται στο σχέδιο χορηγείται άδεια διαμονής για 5 έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο, προυποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας καθορίζεται σε 300.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων. 

Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. 

Οι χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. 

Το χρονικό διάστημα διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.

error: Content is protected !!