Επιλογή Σελίδας

Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 2,1% το 2006 σε 5,2% το 2011, σύμφωνα με μελέτη της ICAP, τα συμπεράσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στις 5 Απριλίου.

Ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την αντίστοιχη κλαδική μελέτη, συνοψίζονται στα εξής:

Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 2,1% το 2006 σε 5,2% το 2011.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την πενταετία 2006-2011.

Τα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 68% της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας το 2011. Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά με 21,6%, η ισχύς των οποίων σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση το 2011/10 (σχεδόν τριπλασιασμός του μεγέθους της).

Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,4%. Η Η/Ε από τα αιολικά πάρκα κάλυψε το 71,3% του συνόλου και ακολούθησαν οι Φ/Β σταθμοί με 11,9%.

error: Content is protected !!