Επιλογή Σελίδας
Η δημοσίευση παρέχει απλές διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή δήλωση υπερβάσεων ύψους χώρων που υπάγονται στον Ν.4014/2011 αλλά έχουν υπέρβαση ύψους και μόνο.

Καλό είναι να δοθεί μια διευκρίνιση προς όλους τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με μικροϋπερβάσεις που ενδεχομένως ”αγνοηθούν” κατά την υπαγωγή ενός χώρου στον Ν.4014/2011.

Ένας χώρος που δεν έχει πουθενά κάποια υπέρβαση δόμησης, αλλά μια μικρή υπέρβαση ύψους, για παράδειγμα 25 εκατοστών, μπορεί και πρέπει να δηλωθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Στην πλατφόρμα του ΤΕΕ δημιουργούμε ένα φύλλο καταγραφής νέο όπου εισάγουμε τον τίτλο ”υπέρβαση ύψους χώρου ….” και δίνουμε τα τετραγωνικά του χώρου που έχει την υπέρβαση. Στη συνέχεια τσεκάρουμε την επιλογή της υπέρβασης ύψους, η οποία βρίσκεται στην μεσαία στήλη επιλογών των φύλλων καταγραφής, δηλαδή στην πρώτη και δεύτερη θέση.

Μαζί με αυτό επιλέγουμε και το ποσοστό της υπέρβασης ύψους, που πάντα έχει να κάνει με το ποιό ήταν το εγκεκριμένο ύψος της οικοδομικής αδείας. Έστω ότι επιλέγουμε 20%. Το επόμενο βήμα που πρέπει να προσέξουμε είναι να επιλέξουμε στην 1η αριστερή στήλη των επιλογών των φύλλων καταγραφής και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή Υπέρβαση Δόμησης την επιλογή «χωρίς υπέρβαση».

Τότε θα υπολογίσει το σύστημα ορθά το χαμηλό πρόστιμο, το οποίο εύλογα διόρθωσε ο Ν.4030 στο άρθρο 51 και στην παράγραφο 3 αναφέροντας επί λέξει τα ακόλουθα:

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.»

Για παράδειγμα μια απόληξη κλιμακοστασίου 10μ2 σε περιοχή με Τ.Ζ.=1000 ευρώ μιας μονοκατοικίας κ μάλιστα πρώτης και μοναδικής κατοικίας με υπέρβαση ύψους 22 εκατοστών οφείλει πρόστιμο :

Π=0.15X1000X 10 X 0,40 X 0,20 = 150 X 0,8 = 120 euro.

Σαφώς το προνόμιο της δήλωσης πολλάπλασιάζεται όταν υπάρχουν και άλλα φύλλα καταγραφής και υπερβάσεις, οπότε από μόνο του το ποσό δεν είναι τόσο σημαντικό.

Συντάκτης: buildnet.gr

error: Content is protected !!