Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «2ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Απώτερο στόχο της Δράσης συνιστά η επιχειρηματικότητα και η προώθηση της με τις απαιτούμενες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός του Διαγωνισμού αποτελεί η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους προπτυχιακούς φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μέσω της εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2013, 13:00μμ.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας με o­nline ψηφοφορία στην ιστοσελίδα http://dasta.uom.gr/voting-2013.

Ο Μηχανισμός Αξιολόγησης και Επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων με το εγχειρίδιο των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» http://dasta.uom.gr/diagonismos-terms-info.

Προβλέπεται διαδικασία χορήγησης χρηματικών βραβείων για τις τρεις καλύτερες συμμετοχές σε επίπεδο Ιδρύματος τα οποία θα προσφερθούν σε ειδική τελετή βράβευσης με την ευγενική χορηγία του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου μας ύψους (προ φόρων) 2.500,00, 2.000,00 και 1.500,00 αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή σε επίπεδο Ιδρύματος.

Η Πράξη/ Υποέργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» υπό τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης -Παρακολούθησης Έργων (ΠΑ-ΠΕ) του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1ος όροφος, γραφ. Κ-123, Β. Βάμβουρα & Ι. Γαβριηλίδου, Τηλέφωνα: 2310.891. 437 & 606, Ε-mail: dasta@uom.gr Website : http://dasta.uom.gr/

error: Content is protected !!