Επιλογή Σελίδας

Ένα βήμα πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκεται η Ελλάδα για το θέμα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Ειδικότερα το δίκτυο RE+D Magazine δημοσίευσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από 4 χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να της κοινοποιήσει τα μέτρα, που έλαβαν για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία αιτιολογημένες γνώμες (πρόκειται για δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας), με τις οποίες τις καλεί να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, να διασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτήσουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έληξε στις 9 Ιουλίου 2012. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο. 

Πολύ δύσκολα θα μπορέσει η Ελλάδα να πείσει ότι μπορεί να εναρμονιστεί με την κοινοτική οδηγία αν και ο ΝΟΚ δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι από εδώ και στο εξής τα κτίρια που θα κτίζονται θα πληρούν τις προδιαγραφές ενός ενεργειακά σωστού ακινήτου.

error: Content is protected !!