Επιλογή Σελίδας

Χρειάζεται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης για τη σύνδεση νέων κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείαςΟδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4030/11 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διάτάξεις” και ειδικότερα για την παράγραφο 12 αυτού, εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα από 1ης Μαρτίου 2012, για τη σύνδεση νέων κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, απαιτούνται τελική αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), έλεγχος των αποδεικτικών κατάθεσης εισφορών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών και θεώρηση της άδειας Δόμησης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

Οπως αναφέρεται στην οδηγία με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2012, “το ΥΠΕΚΑ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση του σώματος των Ελεγκτών Δόμησης, η οποία ολοκληρώνεται εντός του Μαρτίου. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και προβλήματα στους πολίτες, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Δόμησης να θεωρούν τις οικοδομικές άδειες για χορήγηση άδειας προσωρινής σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, και για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως την 2α Μαΐου 2012. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες Δόμησης υποχρεούνται εντός ενός (1)μηνός μετά την ενεργοποίηση του σώματος των Ελεγκτών Δόμησης να τηρήσουν αυτεπάγγελτα τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 4030/11,προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ελέγχου των νέων οικοδομών”.

error: Content is protected !!