Επιλογή Σελίδας
Κατατέθηκε σήμερα για ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η Σύμβαση κατασκευής του έργου: “Νέος Λιμένας Πατρών – 3Α ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΑΣΗΣ” προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ, μετά από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011 και τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υπογραφή της σύμβασης με την αναδειχθείσα ανάδοχο εργοληπτική εταιρία θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 44 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013” του ΕΤΠΑ.
  
Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται : α) Λιμενικά έργα κατασκευής των κρηπιδωμάτων της 5ης νηοδόχου. β) Λιμενικά έργα επέκτασης του αποσπασμένου κυματοθραύστη συνολικού μήκους 210μ. περίπου. γ) Έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα. δ) Υδραυλικά έργα για την αποχέτευση ομβρίων της προκύπτουσας συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης του λιμένα, αλλά και των περιοχών όπισθεν αυτού. ε) Κτιριακές εγκαταστάσεις ζ) Η/Μ Εγκαταστάσεις/δίκτυα  και η) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε: “Ξεκινούν μέχρι το καλοκαίρι οι εργασίες κατασκευής του 3ου τμήματος του νέου λιμένα Πατρών, με το οποίο  ολοκληρώνεται η κατασκευή  της Α΄ φάσης του Λιμένα – ένα πολύ σημαντικό έργο για το νομό Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος”.

error: Content is protected !!