Επιλογή Σελίδας
Με αφορμή ερώτημα ως προς την αρτιότητα του χώρου Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 174β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Διονύσου όπως αυτός καθορίστηκε με το από 11.7.2008 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 310ΑΑΠ/2008), το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αρτιότητα χώρου κοινωφελούς χρήσης.

Οπως αναφέρει, οι χώροι που καθορίζονται ως χώροι κοινωφελών λειτουργιών με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 152 ΚΒΠΝ (ΦΕΚ 580Δ/1999) θεωρούνται άρτιοι στο μέγεθος που δεσμεύονται για τη συγκεκριμένη χρήση (εντός των περιμετρικών ρυμοτομικών γραμμών του χώρου), εκτός αν η οικεία διοικητική πράξη ορίζει διαφορετικά. 

Οσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση του παιδικού σταθμού, επισημαίνει ότι με το από 11.7.2008 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 310 ΑΑΠ/2008), το ΟΤ 174β καθορίστηκε ως “χώρος Παιδικού Σταθμού” και ορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησής του. Δεδεμένου ότι στους όρους αυτούς δεν περιλαμβάνεται όριο αρτιότητας, ο χώρος αυτός θεωρείται άρτιος στο μέγεθος που δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη χρήση.

error: Content is protected !!