Επιλογή Σελίδας

Λύση στο σοβαρό πρόβλημα με τον χαρακτηρισμό των εκτός σχεδίου οικοπέδων σαν αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και απασχολούσε χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά ειδικά στα Χανιά, δίδεται με τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Σκανδαλίδης και Δικαιοσύνης κ.Παπαιωάννου τροποποιείται η διάταξη της παρ. 6 του αρ. 56 του Ν. 2637/78 ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.3851/2010 (ΦΕΑ Α’85), αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και μόνον για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση».

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο (56 Ν.2637/1998) «σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. 

Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές (μεταβολή προορισμού της, διάθεση της για άλλες χρήσεις, εκτέλεση έργων, δημιουργία εγκαταστάσεων, παροχή εξυπηρετήσεων), έστω και χωρίς μεταβολή της χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης».

Ακόμα, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση είτε με διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση».

Το τεράστιο πρόβλημα, δημιουργήθηκε όταν σε εφαρμογή του παραπάνω Νόμου ο οποίος δεν συνοδεύτηκε με την έκδοση δεύτερης ΚΥΑ η οποία θα καθόριζε τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (χάρτες ζωνών Γ.Υ.Π), με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, να χαρακτηρίζουν ως «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» σχεδόν όλες τις περιοχές και να έχουν μπλοκαριστεί με αυτό τον τρόπο όλες οι οικονομικές δραστηριότητες. 

Υπενθυμίζεται ότι ως εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, χαρακτηρίζονται:

1. εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, στραγγιστικά, βελτιωτικά)

2. Εκτάσεις στις οποίες έχουν προγραμματισθεί αντίστοιχα με το προηγούμενο εργα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν μελετηθεί και παρουσιάζουν υψηλή γεωργική δυναμικότητα

3. Εκτάσεις που αρδεύονται σε μεγάλο ποσοστό από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, χωρίς να έχουν γίνει ή να προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα ή εκτάσεις που είναι δυνατόν να αρδευτούν μελλοντικά, μετά από αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού

4. Εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει η προγραμματίζονται να γίνουν αναδασμοί

5. Εκτάσεις με ευνοικό μικροκλίμα, ανεξάρτητα από εδαφολογικά στοιχεδία ή αρδευσιμότητα και που εμφανίζουν ενδιαφέρον για την παραγωγή προϊόντων εκτός εποχής.

6. Εκτάσεις με καλλιέργειες που δημιουργούν φυσικές ενότητες με τοπικά χαρακτηριστικά και πολλαπλή χρησιμότητα

7. Εκτάσεις που αναπτύσσονται παραδοσιακές ή ειδικές καλλιεργειες

8. Εκτάσεις ειδικής σύστασης και μορφολογίας εδάφους και εφόσον βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτερω κατηγορίες

error: Content is protected !!