Επιλογή Σελίδας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε γνωμοδότηση για σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά ρυθμίσεις για τη δόμηση εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Το σχέδιο ΠΔ κρίθηκε από το ΣτΕ συνταγματικό και νόμιμο, με κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι το ΠΔ είχε σταλεί για επεξεργασία πριν από τις εκλογές, οπότε με την επιστροφή του στο υπουργείο Περιβάλλοντος, η νέα πολιτική ηγεσία θα αποφασίσει για το εάν θα προωθηθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ, εφόσον συμφωνεί με τις ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, στις επιμέρους παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- στο πρακτικό υπ΄ αριθμόν 105/2012 που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, περιλαμβάνεται αυτή που αφορά τον νόμο 4067/2012 κατά το μέρος που εισάγει αδιακρίτως σε όλη τη χώρα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων. 
 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, ενόψει του άρθρου 24 του Συντάγματος, παρέχεται μεν η δυνατότητα τέτοιων κατασκευών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περιοχή οι πολεοδομικές ρυθμίσεις θα επιτρέπουν τη δόμηση υπόσκαφων κτιρίων, αφού προηγηθεί τεκμηριωμένη εκτίμηση του νέου τρόπου δόμησης όσον αφορά τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής. 
 
Έτσι, κρίνει ότι πρέπει να διαγραφεί ρύθμιση του σχεδίου που επιτρέπει αδιακρίτως την κατασκευή υπόσκαφων στα νησιά μόνο με τη γενική και αόριστη κρίση να εναρμονίζονται με την μορφολογία του εδάφους. 
 
Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι νομίμως επιτρέπεται η δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητα νησιά, εφόσον προβλέπεται από χωροταξικό σχεδιασμό, αφού αυτό στηρίζεται στο “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό”.
 
Ταυτόχρονα, ωστόσο, στο πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνεται ότι πρέπει να διαγραφεί η διάταξη που προβλέπει ότι ο τοπικός χαρακτήρας σχεδιασμού στην περίπτωση αυτή μπορεί να επισπεύδεται από τον οικείο δήμο. 
 
 Εξάλλου, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν τίθεται νομίμως η διάταξη, η οποία προβλέπει ότι μπορεί να εφαρμοστεί το προ ισχύον καθεστώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει απλώς υποβληθεί αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν από τη θέσπιση του νέου διατάγματος.
 
Το ΣτΕ δέχθηκε ότι, ενόψει του άρθρου 24 του Συντάγματος, σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, η πρόβλεψη έκδοσης αδειών δόμησης είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με την νομολογία του, μόνον, εφόσον η διοίκηση εξετάσει προηγουμένως τις συνέπειες εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων και διαπιστώσει ότι με την εφαρμογή αυτή δεν τίθεται σε κίνδυνο η φυσιογνωμία της περιοχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του σχεδίου ΠΔ δεν προκύπτει ότι έχουν εξεταστεί οι συνέπειες μίας τέτοιας εφαρμογής και η ρύθμιση πρέπει να διαγραφεί.
 
Αντίθετα, νομίμως, επιτρέπεται η εφαρμογή του προϊσχύοντος καθεστώτος στις ήδη εκδοθείσες και αναθεωρημένες οικοδομικές άδειες. 

error: Content is protected !!