Επιλογή Σελίδας
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 42 τεύχος πρώτο και ημερομηνία δημοσίευσης 19 Φεβρουαρίου 2013, ο νέος νόμος για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”.

Με το νέο νόμο επαναπροσδιορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στον ΚΕΝΑΚ, αλλά και για τα νέα κτίρια και για όσα υπάρχουν και ανακαινίζονται ριζικά, ορίζεται ότι από το 2021 και έπειτα, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.

Οι βασικές αλλαγές που προκύπτουν, αφορούν στα παρακάτω :

1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα καθοριστούν στον ΚΕΝΑΚ (σε επόμενο στάδιο), τόσο για το σύνολο ενός κτιρίου, όσο και για τα επιμέρους στοιχεία του, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής ενός κτιρίου ή ενός στοιχείου. 
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, όπως θα καθοριστούν στον ΚΕΝΑΚ (σε επόμενο στάδιο).
3. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. 
4. Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άνω των 500 τ.μ. (από 9.7.2015 το όριο γίνεται 250 τ.μ.) και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, πρέπει να αναρτήσουν ΠΕΑ σε περίοπτη θέση. Διαφορετικά αποκλείεται η χρηματοδότησή τους από προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις αναβάθμισης. 
5. Αντίστοιχα και για τα ιδιωτικά κτίρια άνω των 500 τ.μ. (από 9.7.2015 το όριο γίνεται 250 τ.μ.) τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό και για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, αυτό πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση. 
6. Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ. 
7. Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα) με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ. γίνεται υποχρεωτική από 1.1.2016.
8. Η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού πρέπει να γίνει εντός των 4 επόμενων. Από την 1.1.2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα απαιτείται και η προσκόμιση των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού.
9. Θεσμοθετείται επίσημα η διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης των ΠΕΑ, ή των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
10. Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ. 
11. Τα παραπάνω πρόστιμα, αλλά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές επιβάλλονται πλέον με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι με απόφαση του Υπουργού. 
12. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή τους, ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση. 
13. Κατά την ανέγερση ενός νέου κτιρίου και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), μετά από τους ελέγχους των Ελεγκτών Δόμησης πρέπει να εκδοθεί και ΠΕΑ από Ενεργειακό Επιθεωρητή. 
14. Καταργείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ).

error: Content is protected !!