Επιλογή Σελίδας

Δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2012, στο ΦΕΚ 465, η υπουργική απόφαση με θέμα “Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης”.

Η απόφαση περιέχει θέματα όπως:

1) Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης

2) Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης – Διαδικασία ελέγχου

3) Αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων

4) Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης για τη διενέργεια ελέγχων ορίζεται ως ακολούθως:

Για τους ελέγχους των εργασιών της κατηγορίας Α΄: 

α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, η αποζημίωση ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κτίρια συνολική επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ. και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ.

β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων η αποζημίωση ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κατεδαφιζόμενου κτιρίου ή της

περιτοίχισης.

Για τον αρχικό έλεγχο των κτιρίων των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄:

Για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000)τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ,ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

Για τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄:

Για κτίρια με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη τωντετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ και μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων της των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και για τις προσθήκες καθ’ ύψος της Κατηγορίας Α΄:

Για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες καθ΄ ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξακοσίων(600) ευρώ και μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

α) Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ χιλίων ενός (1.001) και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ δύο χιλιάδων ενός (2.001) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις

Ελεγκτές Δόμησης.

β) Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, αυτοί συντάσσουν κοινό πόρισμα ελέγχου και το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται ισομερώς σε κάθε έναν εξ΄ αυτών.

Το ύψος των αποζημιώσεων περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή Δόμησης.

Στο ύψος των παραπάνω αποζημιώσεων δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.

Η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης πραγματοποιείται από τον κύριο του έργου και με ευθύνη του σε ειδικό λογαριασμό του Ελεγκτή Δόμησης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της σχετικής αποζημίωσης, ο Ελεγκτής Δόμησης δεν αποστέλλει το πόρισμά του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΕΔ και την Υ.ΔΟΜ, η οποία εκδίδει πράξη διακοπής εργασιών. 

error: Content is protected !!