Επιλογή Σελίδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την τετράμηνη παράταση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η υποβολή των αιτήσεων, πάντως, κινείται με ρυθμούς χελώνας, καθώς η οικονομική συγκυρία και οι πολλές ασάφειες του νόμου λειτουργούν αποτρεπτικά για την πλειοψηφία των πολιτών.

Παράλληλα, όσοι εντάσσονται στη ρύθμιση αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οικοδομικές παρεμβάσεις στα αυθαίρετα κτίσματά τους. Πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εργασίες επισκευής ή αποπεράτωσης αυθαιρέτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες τα δικαιολογητικά για εργασίες, η εκτέλεση των οποίων δεν επιτρέπεται να επαυξάνει το κτίσμα σε όγκο. 

Ως εργασίες επισκευής νοούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές  που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και

αγωγών, τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων, καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων, υποβάλλεται δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης των ικριωμάτων από αρμόδιο μηχανικό.

Οι εργασίες εκτελούνται μετά από έγκριση που χορηγείται από την έγκριση μόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθεί αίτηση του ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης του ακινήτου συνοδευόμενη με φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής:

α) Βεβαίωση του TEE για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο νόμο.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 401 Al 11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του TEE, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα

υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των εργασιών, της αναγκαιότητας εκτέλεσης τους και πιστοποίηση ότι οι εργασίες δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.

δ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος(εξωτερικά – εσωτερικά). 

ε) Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρακτικό της επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 24 του ν. 4014/1

στ) Έντυπο “Έγκρισης εργασιών επισκευής” εις 4πλούν. . 

Η πληρότητα των στοιχείων ελέγχεται κατά την υποβολή τους, ενώ η αίτηση δεν γίνεται δεκτή σε περίπτωση ελλείψεων και επιστρέφεται ακόμη και εάν έχει πρωτοκολληθεί. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, αρμόδιος υπάλληλος της πολεοδομικής υπηρεσίας τα ελέγχει και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάσταση απόψεων χορηγεί την έγκριση εργασιών επισκευής εντός διημέρου. Ένα αντίγραφο του εντύπου “Έγκρισης εργασιών επισκευής” χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο (IΚΑ – ΕΤΑΜ), το τρίτο στον οικείο δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Η διάρκεια ισχύος της έγκρισης εργασιών είναι 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες εάν δεν ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι εργασίες, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση μηχανικού. Σε περίπτωση διάστασης

απόψεων μεταξύ της πολεοδομίας και του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος, το θέμα παραπέμπεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια ΕΠΑΕ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι εργασίες αποπεράτωσης

Όσον αφορά την αποπεράτωση αυθαίρετης κατασκευής ο ιδιοκτήτης υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες ενώ εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα της 8/13.7.1993 “Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών”, όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1 Μαρτίου 2012.

Επιπλέον υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του TEE για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο νόμο.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 401 Al 11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του TEE, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά – εσωτερικά).

Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά οτο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφο φέροντα στοιχείων και ο όγκος σε αυτόν, που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της ανώτερης στάθμης του.

 Στο διάγραμμα κάλυψης ή στο διάγραμμα δόμησης του νόμου 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος. Επίσης, υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.

Όλες οι Εγκρίσεις Εργασιών που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

error: Content is protected !!