Επιλογή Σελίδας

ΕΣΠΑ

Σε έρευνα του οργανισμού ΔιαΝΕΟσις καταγράφονται τα ποσά που έχουν απορροφηθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία, και που έχουν κατανεμηθεί αυτά. Συνολικά με τοΕΣΠΑ 2007-2013 η Ελλάδα έχει εκμεταλλευτεί κονδύλια ύψους 20, 1 δις. Τα επιχειρησιακά προγράμματα (11.441 έργα στο σύνολό τους) στα οποία κατανεμήθηκαν τα χρήματα στη χώρα μας σε αριθμούς είναι τα εξής:

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας: 8.290.825.230 ευρώ
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: 1.041. 971.653 ευρώ
Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη: 3.639. 920.814 ευρώ
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: 101.715. 392 ευρώ
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής: 390.490.011 ευρώ
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 1.680.292.884 ευρώ
Διοικητική Μεταρρύθμιση: 314.281.766 ευρώ
Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού: 2.259.747.213 ευρώ
Ψηφιακή Σύγκλιση: 510.542.878 ευρώ

ΕΣΠΑ

Η ομάδα μηχανικών του e-adeia.gr μπορεί να σας βοηθήσει στην μελέτη κτιριακών έργων, στη σύνταξη προϋπολογισμών, προκοσοτολόγηση έργου, διαχείριση της κατασκευής και αποπεράτωσης των απαιτουμένων εργασιών προκειμένου η επιχέιρησή σας να ενταχθεί στις δράσεις του ΕΣΠΑ που έχουν προκυρηχθεί και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο.

Πηγή: cnn.gr

error: Content is protected !!