Επιλογή Σελίδας
Παράλληλη εφαρμογή ΕΑΚ & ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχει εισηγηθεί η Δ.Ο.Κ.Κ. μέχρι παροχής νεοτέρων διευκρινίσεων σε σχετικά ερωτήματα συναδέλφων του Σ.Π.Μ.Ε. σχετικά με τους ελέγχους υφισταμένων κτιρίων.

Η Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ με το με αρ.πρωτ. 37142 / 12.09.2012 έγγραφό της διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα είναι σε ταυτόχρονη ισχύ ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το παράρτημα Ε του ΕΑΚ, ενώ εκκρεμεί σχετική απόφαση με την οποία θα διευκρινίζεται το κανονιστικό πλαίσιο για το εν λόγω θέμα.

Κατά την άποψη της υπηρεσίας ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. θα εφαρμόζεται σε περίπτωση που από τον έλεγχο του υφισταμένου κτιρίου βάσει ΕΑΚ/2000 προκύπτει ανάγκη ενίσχυσής του.

Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μέχρι να υπάρξουν αποφάσεις σχετικές με το κανονιστικό πλαίσιο, είναι δυνατόν οι μελετητές, οι οποίοι έχουν σε εκκρεμότητα υποθέσεις ελέγχου υπάρχοντος προσθηκών, να εξακολουθούν να κάνουν χρήση τουπαραρτήματος Ε του ΕΑΚ, αντί υποχρεωτικά να πρέπει να κάνουν αποτίμηση μέσω ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ενδεχομένως ενίσχυση. Η διάταξη ανακουφίζει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις εκείνες όπου παλιά μελέτη είχε πρόβλεψη ορόφων και θα απαλλασσόταν από τον έλεγχο υπάρχοντος (ευεργετικές διατάξεις παραρτήματος περί προσθηκών-ΕΑΚ).

Τονίζεται ότι αν η ανάλυση βάσει ΕΑΚ απαιτεί ενισχύσεις, τότε υποχρεωτικά εφαρμόζεται ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

error: Content is protected !!