Επιλογή Σελίδας

Ο κλάδος κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από υπηρεσίες και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, παρά την οικονομική ύφεση και τη μείωση των βασικών μεγεθών του, σύμφωνα με την επικαιροποίηση της μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP για τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Τη στιγμή που τα έσοδα του κλάδου από υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 35,7% από το 2007 και το EBITDA για το 2011 διαμορφώθηκε σε 1,12 δισ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα κάτω του 2003, η επένδυση του κλάδου σε υποδομές το 2011, ύψους €352 εκ, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 12,7% των εσόδων από υπηρεσίες και στο 31% του EBITDA, ενώ δεν συμπεριλαμβάνει τη μεγάλη επένδυση, ύψους €380 εκ. για απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κλάδος των νέων τεχνολογιών γενικά και η αγορά των κινητών επικοινωνιών ειδικότερα είναι από τους λίγους τομείς που εν μέσω κρίσης συνεχίζει να πραγματοποιεί επενδύσεις και να προσφέρει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το 2011, η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας (άμεσα και έμμεσα) ανήλθε σε 3,4%, ενώ ο κλάδος συνέβαλε, άμεσα και έμμεσα, στη διατήρηση και δημιουργία 59 χιλ. θέσεων εργασίας. Μαζί με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας (προμηθευτές και έμποροι), το σύνολο των δημόσιων εσόδων που δημιούργησε ο κλάδος για το 2011 ανήλθε σε €1,99 δισ.

Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

Ο κλάδος μπορεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερα. Το θετικό πρόσημο βασίζεται στις επενδύσεις των Δικτύων οι οποίες μπορούν να απαντήσουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς για μεγαλύτερες ταχύτητες και νέες υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Ήδη, η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των 3G συσκευών (60% διείσδυση για την Ελλάδα, 51% για την Ευρώπη για το 2011) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίες αυξάνονται στην ΕΕ σε ρυθμό 92%, ετησίως από το 2006. Είναι ενδεικτικό ότι σε αντίθεση με την Ευρώπη, το ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων στο σύνολο των εσόδων ήταν μόλις 9%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών χωρών γεγονός που αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του Κλάδου και όσων Κλάδων συνδέονται με αυτόν.

Ο κλάδος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν:

  • Στην αδειοδότηση των υφιστάμενων επενδύσεων των εταιρειών. Η αδειοδότηση των Δικτύων των εταιρειών παραμένει σε απόλυτη εκκρεμότητα. Αποτέλεσμα είναι η καθυστέρηση ή και το πάγωμα μέρους του επενδυτικού πλάνου των εταιρειών για το έτος 2012.
  • Στην έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων Νόμων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 4053/2012 και 4070/2012.
  • Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για την υλοποίηση του προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Στην υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη νομιμότητα και ασφάλεια των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
  • Στην κατάργηση σε βάθος τριετίας του ειδικού τέλους στα συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων.

Η υλοποίηση των παραπάνω μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη και σύγκλιση με τους σημαντικότερους δείκτες στην Ευρώπη και σε διάστημα μιας τριετίας (2015), άμεση επιπλέον συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά €420 εκ. και αύξηση δημοσίων εσόδων κατά €170 εκ., δίνοντας ώθηση στην Ελληνική Οικονομία την κρίσιμη αυτή περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η συνολική απόρροια από την υλοποίηση των προτάσεων του κλάδου μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερη, με επιπρόσθετα €956 εκ. στο ΑΕΠ, επιπλέον €383 εκ. σε δημόσια έσοδα και 8 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

error: Content is protected !!