Επιλογή Σελίδας
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα υλοποιήσει το Ινστιτούτο Κατάρτισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ , στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Τα προγράμματα απευθύνονται στους άνεργους που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, έχουν αποκτήσει το μοναδικό κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) και έχουν επιλεγεί από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ μετά από αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.voucher.ov.gr.

Οι επιλεγέντες πρέπει από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και εντός 30 ημερών να παραλάβουν από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ2) επιταγές κατάρτισης (training voucher). Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται μετά την εγγραφή του Ωφελούμενου σε Ινστιτούτο ή ΚΕΚ – μέλος του Μητρώου ΚΕΚ.

Το αντικείμενο της κατάρτισης αφορά Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και προβλέπει και εκπαίδευση και εξετάσεις σε 6 θεματικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση Αρχείων:

– Επεξεργασία κειμένου

– Υπολογιστικά φύλλα

– Χρήση διαδικτύου

– Δημιουργία βάσεων δεδομένων

– Παρουσιάσεις

Ειδικά για όσους επιλέξουν για την κατάρτισή τους το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ :

1. Θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους, π.χ. στο χώρο κατοικίας τους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, σεμινάρια τηλεκατάρτισης για βασικές έννοιες πληροφορικής, συμπληρωματικά της βασικής κατάρτισης, και ειδικότερα σεμινάρια τηλεκατάρτισης για:

WINDOWS VISTA – Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων

WORD 2007 – Επεξεργασία Κειμένου

EXCEL 2007 – Υπολογιστικά Φύλλα

POWERPOINT 2007 – Παρουσιάσεις

ACCESS 2007 – Βάσεις Δεδομένων

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιούν και να επαναλαμβάνουν τη διδαχθείσα ύλη.

2. Θα έχουν πρόσβαση, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, στα σεμινάρια τηλεκατάρτισης για AUTOCAD

3. Δεδομένου ότι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ είναι προσανατολισμένο σε πλέον τεχνικά αντικείμενα και ειδικεύεται σε κατάρτιση δυναμικού για τεχνικά γραφεία, μεταποιητικές μονάδες και γενικά τεχνικές υπηρεσίες, δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να επιλέξουν ένα επιπλέον πακέτο κατάρτισης και αντίστοιχης πιστοποίησης, επίσης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, που θα αφορά :

– Εισαγωγή στη σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ ή

– Επεξεργασία Εικόνας και Δημιουργία Ιστοσελίδων ή

– Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

Για όλα τα παραπάνω θα χορηγηθεί δωρεάν πιστοποιητικό ECDL.

Για περισσότερες πληροφορίες :

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Τηλέφωνο 2118001644

http://www.iekemtee.gr 

error: Content is protected !!