Επιλογή Σελίδας
Διαβάστε την ακόλουθη δημοσίευση της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΤΕΕ από όπου προκύπτουν εξειδικευμένες θέσεις για μηχανικούς σε αξιόλογα ερευνητικά κέντρα.

Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου ”Αθηνά”, προτίθεται να απασχολήσει έναν επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας έως 30.06.2014, με αντικείμενο ”Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων” και τόπο απασχόλησης στο Μαρούσι, Αττικής, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ”Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών Πάτρας”:

1 ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχης Σχολής, στο αντικείμενο της επιστήμης της πληροφορικής ή των δικτύων Η/Υ

Καταληκτική ημερομηνία: 05/02/2013. Πληροφορίες: 210.63.00.770. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:www.corallia.org.

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ ”Δημόκριτος”, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου ”Detection, Εvaluation and Τotal Control of RCF in Rails – DECORAIL” ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη και συγκεκριμένα ένα διδάκτορα Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση με κατεύθυνση στην Επιστήμη των Υλικών είτε Χημεία, και γνώση σε μεθοδολογίες μη καταστρεπτικών ελέγχων. Εμπειρία κατασκευής και εφαρμογής πειραματικών διατάξεων παραγωγής και ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων από ακουστικές έως ραδιοφωνικές συχνότητες, καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών ερευνητικών προγραμμάτων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εικοσιοκτώ (28) μηνών. Δύο (2) θέσεις αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικού ή Μηχανικού, με αντικείμενο τα μαγνητικά υλικά. Εμπειρία στις μαγνητικές μετρήσεις για την ανάπτυξη συσκευής εντοπισμού ρωγμών σε σιδηροτροχιές θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη. Η καθεμία σύμβαση θα είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-01-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ ”Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ ”Δημόκριτος”, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Παπαβασιλείου, στο τηλέφωνο 210-6503307 και στο e-mail: gpapav@ims.demokritos.gr

error: Content is protected !!