Επιλογή Σελίδας

Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ,με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν, αναμένεται να προκηρυχθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και είναι κατανεμημένος ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

στο λιανικό εμπόριο

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης – πιστοποίησης.

i

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

ii. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Πιστοποίηση
 • Τεχνικές μελέτες
 • Κατάρτιση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες και το μέγιστο ύψος συμμετοχής τους στον προϋπολογισμό, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/ΑΚατηγορία δαπάνηςΕπιλεξιμότητα
1

Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου & του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου & του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου & του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
έως 100%
2

Μηχανήματα – εξοπλισμός

 • Παραγωγικός εξοπλισμός, (νέος ή βελτιομένος σε όρους ενεργειακής κλάσης)
 • Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • Εξειδικευμένος εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
από 30% έως 100% ανάλογα με το είδος της παρέμβασης
3

Μεταφορικά μέσα

 • Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου & εστίασης
 

 

 • Μεταφορικά μέσα μαθητών (για επιχειρήσεις των ΚΑΔ 85 & 88)

Μέχρι 25.000€ και έως 60% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

έως 100%

4

Τυποποίηση & Πιστοποίηση

 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από πιστοποιημένους φορείς εσωτερικού ή/και εξωτερικού
Μέχρι 20.000 €
5

Δαπάνες μελετών, κατάρτισης & παρακολούθησης Ε/Σ

 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμισης ενέργειας
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών, καρδιοαναπνευστικής αναζοωγόνησης
 
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι 15.000€ και έως 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι 3.000 €

6

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

 • νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται
Μέχρι 30.000€ και έως 40% του προϋπολογισμού (15.000 ανά ΕΜΕ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 211 800 8088

Καλυψώ Καραβατά

Αρχιτέκτων μηχανικός, karavata@e-adeia.gr

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: