Επιλογή Σελίδας
Το JRC (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο έχει ανατεθεί υποστηρικτικός ρόλος για την προώθηση των Ευρωκωδίκων, έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του (http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/) την Επιστημονική και Τεχνική Έκθεση με παράδειγμα εφαρμογής γέφυρας, σχεδιασμένης και διαστασιολογημένης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

Στην ίδια ιστοσελίδα δημοσιεύονται ανάλογες Τεχνικές Εκθέσεις με παραδείγματα εφαρμογής για κτήρια από σκυρόδεμα σε σεισμικές και μη σεισμικές περιοχές.

error: Content is protected !!