Επιλογή Σελίδας
Αλλαγές στις προυποθέσεις με τις οποίες αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, προβλέπει για τους μηχανικούς, το νέο νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο καταργείται η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας και απαιτείται μόνο να διαθέτουν δίπλωμα μηχανικού ή πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον δύο έτη. Ο υποψήφιος ενεργειακός επιθεωρητής καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά του και αν δεν λάβει απάντηση από την υπηρεσία εντός 3 μηνών, τότε μπορεί να γίνει επιθεωτητής χωρίς άλλη ενημέρωση.

Αναλυτικότερα το άρθρο 17 του νομοσχεδίου λέει τα ακόλουθα:

“Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από μηχανικούς οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, μετά από εξειδίκευση, εκπαίδευση και εξετάσεις, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/2010 “Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού” (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23, του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 249) και ισχύει και εγγράφονται στα οικεία Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών.

2. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), ήτοι:

α)Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/ 2011, για την οποία θα αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας
β) Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, όπως προβλέπονται από το άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 “Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού” (ΦΕΚ 177/ τ.Α΄/06.10.2010), όπως ισχύει.
γ) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α) γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010, όπως θα αποδεικνύεται από τις σχετικές βεβαιώσεις που του παρέχονται, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΠΕΝ. Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά, πριν από την έναρξη της εκπαίδευσής του.
δ) Η ΕΥΕΠΕΝ, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.
ε) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
στ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση του Πιστοποιητικού άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
ζ) Η διαδικασία χορήγησης “Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών” καταργείται.
3. Για τη βελτίωση της διαδικασίας τροποποιούνται ή καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 100/2010:
α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 “Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή” του π.δ. 100/2010.
β) Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
”(δ) να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού ή πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον δύο (2) έτη.”
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται.
δ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
”(β) δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής έχει ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος”.
ε) Καταργούνται οι περιπτώσεις ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που αφορούν σε υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψήφιου ενεργειακού επιθεωρητή, τα οποία στο εφεξής δεν θα απαιτούνται.
στ) Τροποποιείται ως εξής η περίπτωση δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 6: “δ) Αντίγραφο του Καταστατικού του Νομικού Προσώπου”
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: “ε) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ”.
η) Τροποποιείται το άρθρο 10, ως εξής:

“Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.
β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.
2. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
Με εγκατεστημένη ισχύ:
– έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
– από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
– από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ
3. Περαιτέρω τροποποιήσεις των διατάξεων του π.δ. 100/2010 εναι δυνατή με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Από τα Νομικά Πρόσωπα καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την εγγραφή τους. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
6. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
7. Για τη διασφάλιση και διατήρηση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας και συγκεκριμένα του χαρακτήρα του απορρήτου των κτιρίων των ενόπλων δυνάμεων, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) διενεργούνται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές του ΥΠΕΘΑ., οι οποίοι εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο που τηρείται από την ΕΥΕΠΕΝ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών που μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ, η διαδικασία εγγραφής τους σε αντίστοιχα μητρώα, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα”.

error: Content is protected !!