Επιλογή Σελίδας
Οικονομικότερη και πιο ελκυστική για τους πολίτες επιχειρεί να καταστήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης σχετικής κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού τομέα, το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου σχέδιο νόμου με το οποίο κωδικοποιείται και επικαιροποιείται η υπάρχουσα νομοθεσία.

 Προβλέπεται πως μευπουργική απόφαση μπορούν να εγφίνονταιρέτρα και να παρέχονται χρηματοδοτικά και άλλα μέσα για τη βελτίωση της ενεργειακήςαπόδοσης νέων και υφισταμένων κτιρίων. 

Στόχος του υπουργείου είναι η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για το κέλυφος των κτιρίων και τα τεχνικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η- κατανάλωση ενέργειας. 

Μία από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο οδηγεί στη μείωση του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, καθώς καταργούνται οι κατώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών που ίσχυαν έως τώρα και θεσπίζεται ελεύθερη διαπραγμάτευση των αμοιβών με ανώτατες τιμές ανά κατηγορία κτιρίου. Ειδικότερα, οι ανώτατες αμοιβές -των ενεργειακών επιθεωρητών σύμφωνα με το νομοσχέδιο καθορίζονται ως εξής: 
α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και 10.000 ευρώ στο σύνολο. Μέχρι σήμερα ισχύουν κατώτατες αμοιβές 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για γραφεία και καταστήματα (1,5 ευρώ για εμβαδόν πάνω από 1000 τετραγωνικά). 
β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, 2 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και 5.000 ευρώ στο σύνολο. Η κατώτατη αμοιβή σήμερα είναι 2 ευρώ για διαμερίσματα, 1,5 ευρω για μονοκατοικίες και 1 ευρώ για πολυκατοικίες. 

To νομοσχέδιο θεσπίζει ανώτατες τιμές και για τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες είναι 250 ευρώ για συστήματα με ισχύ έως 200 κιλοβάτ, 400 ευρώ από 201 έως 400 κιλοβάτ και 800 ευρώ από 401 κιλοβάτ και πάνω. 

Απόφαση 

Παράλληλα, προβλέπεται πως με υπουργική απόφαση μπορούν να εγκρίνονται μέτρα και να παρέχονται χρηματοδοτικά και άλλα μέσα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφισταμένων κτιρίων. Η θέσπιση νέων επιπλέον κινήτρων αφορά τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή κτιρίων ή δομικών στοιχείων ή τη ριζική ανακαίνισή τους. Για τις εργασίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, δύναται να παρέχεται χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το υπουργείο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν νέα προγράμματα (τύπου Εξοικονομώ Κατ Οίκον) που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κατοικιών.
 
Τα προγράμματα θα προκηρυχθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, η ανώτατη τιμή μονάδας ανά είδος παρέμβασης, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για τα προγράμματα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προγραμμάτων. 

Πιστοποιητικά 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες των κυρίων σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης σε νέο ενοικιαστή, αλλά για όλες τις νέες κατασκευές. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού: 
α) Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. 
β) Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. 
γ) Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. 
δ) Κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

Αδειες και κυρώσεις 

Για τη χορήγηση άδειας δόμησης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κυρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Μετά τους ελέγχους των ελεγκτών δόμησης και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου από ενεργειακό επιθεωρητή. To πιστοποιητικό υποβάλλεται και καταχωρίζεται ηλεκτρονικό στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίωντου ΥΠΕΚΑ, αντίγραφο δε αυτού προσκομίζεται στην οικεία ΥΔΟΜ, συνοδευόμενο από πόρισμα του ενεργειακού επιθεωρητή, για την τήρηση ή μη των επιμέρους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης ή/και της ενερνειακήςκατηγορίας που προσδιορίζεται στη μελέτη. 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν μεριμνήσει για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 10.000 ευρώ, ανάλογα μετο εμβαδόν του κτιρίου. Τα χρηματικά πρόστιμα θα ενισχύσουν το Πράσινο Ταμείο. 

Υποχρεώσεις

To σχέδιο νόμου προβλέπει ότι από το 2019 και έπειτα σε όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να εγκαθίσταται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής ενέργειαε που να βασίζεται στις ανανεώσιμες πήγες και να καλύπτει τις ανάγκες τους σε ζεστό νερό κατά 60% από ηλιοθερμικά συστήματα. Δύο χρόνια αργότερα, από το 2021, όλα τα νέα κτίρια που θα κατασκευάζονται θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019. Από τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται μνημεία και χώροι λατρείας.

error: Content is protected !!