Επιλογή Σελίδας
Το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει στην έκδοση 7 ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τους ελεγκτές δόμησης, καθώς πλέον ο έλεγχος των κατασκευών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, πραγματοποιείται από τους ελεγκτές δόμησης.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης του Ελεγκτή Δόμησης περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΥΑ 9875/2012 (ΦΕΚ 465 Β).

1. Πώς γίνεται η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης?

Ο κύριος του έργου καταθέτει το ποσό της αποζημίωσης στο λογαριασμό όψεως του Ελεγκτή Δόμησης, στην Εθνική Τράπεζας Ελλάδας.

2. Πότε πρέπει να κατατεθεί η αποζημίωση?

Εντός 24 ωρών από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τον Ελεγκτή Δόμησης (δηλαδή την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα) πρέπει να γίνει η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης από τον κύριο του έργου.

3. Το πόρισμα αποστέλλεται πριν ή μετά την κατάθεση της αποζημίωσης?

Εφόσον η κατάθεση γίνει εγκαίρως αποστέλλετε το πόρισμα (θετικό ή αρνητικό) στην οικεία ΥΔΟΜ και στην ΕΥΕΔ. Διαφορετικά ενημερώνετε την ΕΥΕΔ και την οικεία ΥΟΜ, η οποία οφείλει να προβεί σε πράξη διακοπής των εργασιών.

4. Πως ενημερώνεται ο κύριος του έργου για την κατάθεση της αποζημίωσης?

Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας ο Ελεγκτής όμησης ενημερώνει τον κύριο του έργου για το ποσό της αποζημίωσης και τον λογαριασμό όψεώς του στην Εθνική Τράπεζας Ελλάδας.

5. Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης?

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ανά έλεγχο και κατηγορία έργου στο άρθρο 3 της ΥΑ 9875/2012 απόφασης (ΦΕΚ 465 Β΄). Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων, εκτός από τον ΦΠΑ. Απαιτείται και η έκδοση δελτίου ΑΠΥ.

6. Σε περίπτωση καταγγελίας ποιος καταθέτει την αμοιβή?

Για τις περιπτώσεις των επώνυμων καταγγελιών προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία ρυθμίζεται και το θέμα της αποζημίωσης.

Σχετικά με τη άδεια Ελεγκτή Δόμησης:

7. Θα αποσταλεί άδεια Ελεγκτή Δόμησης?

Σε όλους όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν επιτύχει στις ηλεκτρονικές εξετάσεις του ΤΕΕ, έχει σταλεί ήδη ηλεκτρονικά e-mail για τη χορήγηση Άδειας Ελεγκτή όμησης και εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών όμησης με συνημμένη τη σχετική ΥΑ. Σύντομα θα σας σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή η “Άδεια Ελεγκτή Δόμησης”, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παροχής.

error: Content is protected !!