Επιλογή Σελίδας

Διαχείριση τεχνικών έργων

Η εταιρεία μας συγκεντρώνει 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών. Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι μηχανικοί μας βοηθούν τον πελάτη να καταστρώσει τη στρατηγική κατασκευής του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους απαιτούμενους χρόνους όσο και την οικονομία πόρων.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι:

  • Αποτυπώσεις κτιρίων
  • Προμέτρηση υλικών
  • Προκοστολόγηση έργων
  • Επιμετρήσεις εργασιών
  • Παραγωγή σχεδίων as-built
  • Επίβλεψη κτιριακών έργων
  • Διαχείριση τεχνικών υπο-έργων
  • Διαχείριση προσωπικού
  • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
  • Φωτορεαλισμός
  • Στατικές μελέτες κτιριακών έργων
  • Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών
  • Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου
  • Βελτίωση μεθόδων κατασκευής (value engineering)

Πιο αναλυτικά μπορούμε να παρέχουμε:

Υποστήριξη στον κύριο του έργου, στη δημοπράτηση του έργου και στην επιλογή του αναδόχου κατασκευής. Υποστήριξη στον κύριο του έργου για τη σύνταξη της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του αναδόχου ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή οργάνωση της ασφάλειας του εργοταξίου.

Συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία του αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη οργάνωση και οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι, υλικά και εξοπλισμός, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εγκαίρως.

Διασφάλιση της επικοινωνίας του αναδόχου με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται με το έργο κατά τη φάση υλοποίησής του (αστυνομία, αρχαιολογία, δασαρχείο κ.λπ.).

Έλεγχο και συντονισμό του αναδόχου κατασκευής του έργου, βάσει των όσων προβλέπονται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου, των μελετών εφαρμογής, των στοιχείων και διαδικασιών δημοπράτησης και των Τεχνικών Απαιτήσεων και Προδιαγραφών, που διέπουν το υπό υλοποίηση έργο.

Συντονισμό και διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (κύριος του έργου, μελετητές, επιβλέποντες, ανάδοχος, κ.λπ.)

Έλεγχο και επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, καθώς και παρακολούθηση του αναδόχου ως προς την αυστηρή τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων, που θα καθοριστούν από τη φάση δημοπράτησης του έργου.

Ποιοτική παρακολούθηση των εκτελεσμένων εργασιών.

Αξιολόγηση και έλεγχο ενδεχόμενων εξωσυμβατικών εργασιών, οι οποίες προκύπτουν είτε από τροποποιήσεις των μελετών, είτε από τον ΚτΕ, κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Έλεγχο, σε συνεργασία με το Συντονιστή Ασφαλείας, για τη Λήψη και Εφαρμογή των Μέτρων Ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου.

Οικονομική παρακολούθηση του έργου και έλεγχος των Πιστοποιήσεων του Αναδόχου.

Υποστήριξη του ΚτΕ σε θέματα τεχνικής φύσεως, χρονικού προγραμματισμού για τη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών προς βελτίωση του έργου (value engineering) ή επίσπευσης του χρόνου κατασκευής.

Προγραμματισμό εβδομαδιαίων συναντήσεων με σκοπό το χρονικό και ποιοτικό έλεγχο του έργου, σύνταξη Πρακτικών συνάντησης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών και των συμμετεχόντων.

Υποστήριξη του ΚτΕ στη διαδικασία έγκρισης υλικών, τα οποία ενσωματώνονται στο έργο μέσω της προσυμφωνημένης διαδικασίας Ποιοτικού Ελέγχου της κατασκευής (Quality Plan).

Συμβατική Διαχείριση του έργου, βάσει της σειράς ισχύος των συμβατικών τευχών του έργου, όπως αυτή καθορίζεται κατά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

Υποστήριξη του ΚτΕ,  σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Συντονισμό των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί «ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης».

Συντονισμό του αναδόχου για τη σύνταξη του φακέλου των «as built» σχεδίων, του τεχνικού φακέλου έργου, το φωτογραφικό αρχείο κ.λπ.

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής (παραλαβή οπλισμών, αφανών εργασιών κ.λπ.).

Τμηματική παραλαβή του έργου για το συντονισμό της εγκατάστασης των εξουσιοδοτημένων εργολάβων ή προμηθευτών του έργου που θα ενσωματώσουν τον επιλεγμένο εξοπλισμό στο έργο πριν το πέρας αυτού.

Προσωρινή παραλαβή του έργου, σύνταξη πίνακα παρατηρήσεων – διορθωτικών ενεργειών και συντονισμός της διαδικασίας για την αποκατάστασή τους.

Οριστική παραλαβή του έργου και σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Υποστήριξη των διαδικασιών για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας.

Συντονισμός των εμπλεκομένων μερών για τον τελικό έλεγχο του έργου από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΕΟΦ, Υ.ΔΟΜ. – υπηρεσία ελεγκτών δόμησης, ΕΠΑ κ.ο.κ.) και την εξασφάλιση της Τελικής Θεώρησης της εγκεκριμένης άδειας δόμησης και της Άδειας Λειτουργίας του έργου.

Η εταιρεία μας αποτελεί την Νο 1 επιλογή των τεχνικών εταιρειών και των μηχανικών χάρη στην άρτια οργάνωση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της.

 • Δίκτυο

Απευθύνεστε στο μεγαλύτερο δίκτυο μηχανικών στην Ελλάδα. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ενεργειακοί επιθεωρητές) είναι στη διάθεσή σας σε κάθε σημείο της χώρας.

 • Ασφάλεια

Ο πελάτης νοιώθει ασφάλεια, παίρνει απαντήσεις για όλες τις απορίες και συμβουλές για τις τελικές επιλογές των επιμέρους τμημάτων της μελέτης και της κατασκευής. Έλεγχος κατασκευής σε κάθε στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

 • Γνώση

Άριστη γνώση της νομοθεσίας & των κανονισμών που σχετίζονται με τις μελέτες και κατασκευές κτιριακών έργων. Διαρκής ενημέρωση για τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές. Επεξήγηση στον πελάτη με απλά λόγια.

 • Ποιότητα

Διαδιακσία ελέγχου ποιότητας σε κάθε στάδιο του έργου. Πλήρης συμόρφωση με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, (ΕΤΕΠ).

 • Οικονομία

Αποστολή έγγραφης προσφοράς και δέσμευση με συμφωνητικό για την ολοκλήρωση του έργου. Στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

 • Ταχύτητα

Δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των έργων με «έξυπνη» και αποτελεσματική οργάνωση των σταδίων μελέτης και εγκρίσεων, κοστολόγηση κατσκευής, οργάνωση εργοταξίου και εργολάβων.

 • Αξιοπιστία

Η πολυετής εμπειρία των μηχανικών μας καθώς και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της εταιρείας μας εγγυάται στον πελάτη την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.

Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (Π. Φάληρο)Redex Α.Ε.ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (Κηφισιά)
Perfetti Hellas A.B.E.E. (Αθήνα)ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (Αθήνα)Dex A.E. (Αθήνα)
Ι.Μ. Γουμενίσσης Αξιουπόλεως & ΠολυκάστρουΤεχνομπετόν Α.Ε. (Κοζάνη)Lafarge Beton Α.Β.Ε.Ε. (Αθήνα)
Benetatos A.E. (Πάτρα)Εύδρομος Α.Τ.Ε. (Κηφισιά)Γ. Καναβάκης & συνεργάτες αρχιτέκτονες (Αθήνα)
ΠΚ αρχιτέκτονες (Αθήνα)Λατομική Α.Ε. (Πάτρα)Γαλήνη Α.Ε. (Λευκάδα)
Peterson’s Ε.Π.Ε. (Κεφαλονιά)Olympic Mechanical S.A. (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών)Αλυσανδρατος Νικ. Α.Ξ.Ε. (Κεφαλονιά)
Τράπεζα Κύπρου LtdΈδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕΚ. Κουρτίδης ΑΤΕ
Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.Τασούλα Μαρκαντωνάτου & ΣΙΑ ΕΕ Αρχιτέκτονες (Αθήνα)ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. (Πάτρα)
ARTEMIS ITS A.E. (Αθήνα)COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (Μαρούσι)ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Cavo Tagoo Μύκονος)
Χ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. (Πατρα)ΟΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. (Σαντορίνη)ΛΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Αθήνα)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφή στο newsletter

13 + 9 =

error: Content is protected !!