Επιλογή Σελίδας

Σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει έως τις 8 Ιουνίου, έθεσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης το σχέδιο τεχνικού κανονισμού βιοκαυσίμων που αφορά τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων.

Με το προτεινόμενο Σχέδιο, παρέχονται γενικές τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων εναποθήκευσηςκαι διακίνησης των βιοκαυσίμων, ήτοι των υγρών καυσίμων κίνησης που προέρχονται από βιομάζα, και ειδικότερα του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης, τα οποία αποθηκεύονται και διακινούνται στις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, αυτούσια ή σε μείγμα με τα αντίστοιχα πετρελαιοειδή προϊόντα, ντήζελ κίνησης και βενζίνη.

Ο Κανονισμός θα συμπληρώσει, ως προς τα βιοκαύσιμα, τους ισχύοντες Κανονισμούς Πετρελαιοειδών:

α) την 34458/1990 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31-12-1990).

β) την 34628/1985 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ 799/Β/31-12-1985), όπως συμπληρώθηκε, με κανόνες πυροπροστασίας, από την Π-7086/Φ5.2/1988 ΚΥΑ «Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985…» (ΦΕΚ 550/Β/03-08-1988).

γ) το 44/1987 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων» (ΦΕΚ 15/Α/17-02-1987), όπως συμπληρώθηκε, με κανόνες πυροπροστασίας, από την ΚΥΑ «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων…» (ΦΕΚ 578/Α/29-07-1991).

error: Content is protected !!