Επιλογή Σελίδας

Τεχνικός έλεγχος ακινήτου

Τι είναι ο τεχνικός έλεγχος ακινήτου

Ο τεχνικός έλεγχος ακινήτων επικεντρώνεται στην ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ακινήτου από πολεοδομικής, τοπογραφικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής άποψης, παράλληλα με ελέγχους που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της επιθυμητής χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, τα νομιμοποιητικά και ιδιοκτησιακά του έγγραφα (οικοδομικές άδειες, τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ), η νομιμότητα των υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευών, το αδειοδοτικό καθεστώς και η συμμόρφωση με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κάθε δραστηριότητα.

Παράλληλα, εξετάζονται και αξιολογούνται πιθανές χωροταξικές, πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και διερευνώνται επερχόμενες αλλαγές στο ισχύον καθεστώς και νομοθετικό πλαίσιο οι οποίες ενδεχόμενα επηρεάζουν το ακίνητο και το project. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός έλεγχος ακινήτου δύναται να συμπεριλάβει και ειδικότερους ελέγχους και έρευνα που σχετίζονται με την ποιότητα και το βαθμό συντήρησης της κτιριακής δομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτής, την προσβασιμότητα, το στατικό έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών, τον ειδικό χαρακτήρα και πολιτιστική αξία ενός ακινήτου, τον έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας, έλεγχο επικινδύνων υλικών κ.ά.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως η οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λπ.

Ηλεκτρονικό Μητρώο

Σε αυτό τηρούνται τα στοιχεία σχετικά με: την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, τους κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Όλες οι καταχωρίσεις ιδιοκτησιών εμφανίζονται στην αναζήτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, ανεξαρτήτως σταδίου επεξεργασίας.

Διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου

Τη διαδικασία συμπλήρωσης αναλαμβάνει υποχρεωτικά μηχανικός, με την ευθύνη και τον έλεγχο για όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα έγγραφα που του παραδίδει ο ενδιαφερόμενος πολίτης. Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται σε 2 βασικά βήματα:

1. Την καταχώριση Οικοπέδου/Γηπέδου και

2. Την καταχώριση Ιδιοκτησιών

Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Μετά την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων τόσο για το οικόπεδο/γήπεδο όσο και την ιδιοκτησία, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Απόσπασμα είναι η αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του.

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου

Σε συνέχεια του Αποσπάσματος, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Έτσι, το Πιστοποιητικό Πληρότητας περιλαμβάνει την «περίληψη» των στοιχείων του Αποσπάσματος καθώς και τη βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει ή δεν έχει αυθαιρεσίες ή αν αυτές έχουν τακτοποιηθεί.

Διευκρινίζεται ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, για παράδειγμα πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων. Η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Πιστοποιητικό Πληρότητας αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Ταυτότητας Κτηρίου

Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο ν. 4495 και συγκεκριμένα:

 • τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
 • τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται
 • το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 • τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους
 • τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.
Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου έχουν:

1) Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, καθώς και

2) Τα παλαιότερα κτήρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία 1η

 • Κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών
 • Κτήρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία
 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Σημείωση: Για τα προαναφερόμενα κτίρια της 1ης Κατηγορίας υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Κατηγορία 2η

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτήρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για αυτά τα κτήρια η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτήρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Τι είναι η βεβαίωση μηχανικού και πότε απαιτείται;

Η βεβαίωση μηχανικού, (ή βεβαίωση νομιμότητας), είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι απαραίτητο  σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.   Με αυτήν βεβαιώνεται πως  στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης μηχανικού;

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοση της.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού;
 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
 2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 3. Εγκεκριμένα σχέδια φακέλου οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία:
  • τοπογραφικό διάγραμμα
  • διάγραμμα κάλυψης
  • κάτοψη ακινήτου
  • τομή ακινήτου
 4. Ρυθμίσεις αυθαίρετων χώρων (εάν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις που έχουν ήδη ρυθμιστεί με Ν.4014/2011,Ν4178/2013 κλπ)
Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού;

Ένας μηχανικός μας έρχεται στο χώρο σας και πραγματοποιεί την αυτοψία στο ακίνητο. Πριν ή κατά την αυτοψία πρέπει να προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας το γραφείο μας αναλαμβάνει να αναζητήσει τα σχέδια από την αρμόδια πολεοδομία.

Απαιτείται η πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης;

Όχι δεν καταβάλλεται ποσοστό ανταπόδοσης για την έκδοση βεβαιώσεων που προσαρτώνται σε δικαιοπραξίες.

Αυθαιρεσίες κατηγορίας 3, αρ. 9, Ν.4178/2013

Τι γίνεται στην περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρεσιών της Κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του ν.4178/2013 στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή στα παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας οι οποίες δεν επαυξάνουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της διηρημένης ιδιοκτησίας;

Ο μηχανικός μπορεί να χορηγήσει βεβαίωση για την διακεκριμένη αυτοτελή ιδιοκτησία και δεν επηρεάζεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον όπως προβλέπεται για τις αυθαιρεσίες της Κατηγορίας 3 δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

Πότε δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού;

∆εν απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης µηχανικού σε συµβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, δωρεάς αιτίας θανάτου, συγχώνευσης εταιρειών, καθώς και εξοφλητικές συµβολαιογραφικές πράξεις, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν δικαιοπραξία εν ζωή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφή στο newsletter

4 + 9 =

error: Content is protected !!