Επιλογή Σελίδας

Προς νέα παράταση της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (ν. 4014/2011) οδεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα”, το ΥΠΕΚΑ εξετάζει την παράταση της προθεσμίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, με την απόφαση να υπογράφεται τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, κυρία Μαρία Καλτσά με απόφασή της της 11ης Ιουνίου 2012 δίνει οδηγίες για το διάγραμμα κάλυψης και τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα για τα αυθαίρετα.

Ειδικότερα:

1. Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24, στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη νοείται το υπάρχον σχέδιο του εγκεκριμένου διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται:
– η επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης (υπό τη μορφή σχεδίου)
– τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος), ως υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο υπαγωγής (υπό τη μορφή πίνακα)

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες) των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της ενάρξεως εφαρμογής του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄), ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το υπάρχον σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος – διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. Επίσης ως κάτοψη, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται η κάτοψη του ορόφου όπου τοποθετείται η αυτοτελής ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) ως προσαρτήθηκε στην πράξη συστάσεως ιδιοκτησιών.

3. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ως διάγραμμα κάλυψης, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το συντασσόμενο διάγραμμα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄).

4. Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24 στις περιπτώσεις αυτοτελών ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων) και σε περίπτωση αδυναμίας τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που περιγράφει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία. Ως υποχρεωτικό στοιχείο επί του τοπογραφικού διαγράμματος καταγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας και η επιφάνεια αποκλειστικής χρήσης που αντιστοιχεί στην δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη).

error: Content is protected !!