Επιλογή Σελίδας
Τι είναι οι παλιννοστούντες ομογενείς; Διευκρινίσεις για το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 70 του ν. 4042/2011 που αφορά το ζήτημα των παλιννοστούντων ομογενών, έδωσε το ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται, ότι υπάρχει ειδική μεταχείριση στους παλλινοστούντες, ιδιοκτήτες αυθαιρέτων.

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 4042/2012 δόθηκε η δυνατότητα, στους παλλινοστούντες ομογενείς, έκπτωσης στο ύψος του προστίμου (καταβάλουν το 20% του προστίμου) για τις αυθαίρετες κατασκευές τους.

Με ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ γίνεται σαφές και ξεκάθαρο ότι η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει και όλους τους Ποντιακής καταγωγής ομογενείς Έλληνες οι οποίοι έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια, ανεξάρτητα αν στα έγγραφά τους αναγράφεται ρητά η ένδειξη παλιννόστηση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

“από την διατύπωση της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 70 του ν. 4042/2012 (Α 24) προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτει κάθε κατηγορία Ελλήνων ομογενών (ενδεικτικά ν. 2790/2000 και 2130/1993, πβλπ και ΣτΕ 196/2011) εφόσον πληρούται και η τασσόμενη προυπόθεση της εγγραφής στα μητρώα αρρένων η δημοτολόγια του οικείου Δήμου, για την οποία είναι απαραίτητη η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με οποινδήποτε τρόπο (είτε δυνάμει των συνθηκών Λωζάνης ή Αγκυρας, είτε με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας).

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διάταξη δεν αφορά μόνο τους Παλιννοστούνες ομογενείς, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένια με βάση το άρθρο 1 του νόμου 2790/2000, ούτε και αποκλείει τους ποντιακής καταγωγής ομογενείς Έλληνες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκες της Λωζάνης ή της Αγκυρας προ της ισχύους του Ν. 2130/1993 – λόγω άφιξής τους στην χώρα πριν την ημερομηνία ισχύους του νόμου αυτού – στα έγγραφα των οποίων δεν αναγράφεται ρητά η ένδειξη παλιννόστηση και των οποίων ο τόπος προέλευσης και η θενιής τους καταγωή αποδεικύνονται από εν ισχύ δημόσια έγγραφα (όπως ενδεικτικά: δήλωση άφιξης αλλοδαπού, όπου ρητά αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος προέλευσης, πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου σε δημοτολόγιο ΟΤΑ της χώρας εκ του οποίου αποδεικνύεται η νομική βάση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας αυτού), δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε απο το γράμμα της διάταξης που δεν ορίζει τέτοια προυπόθεση, αλλά ούτε και από τον σκοπό της που είναι η ίση μεταχείριση όλων των παλιννοστούτων Ελλήνων ομογενών, ασχέτως του τρόπου που αυτοί απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα”.

error: Content is protected !!