Επιλογή Σελίδας

Αντιρρήσεις και παρατηρήσεις  για την πρόσφατη οδηγία του ΥΠΕΚΑ για 

την ερμηνεία του Ν.4067/12 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός εκφράζει τα 

Τμήμα Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων-Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). Στην ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Μαδεμοχωρίτης και ο γενικός γραμματέας Α. Δημητριάδης αναλυτικά αναφέρεται ότι:

-«Η πρόσφατη οδηγία του ΥΠΕΚΑ για την ερμηνεία του Ν.4067/12 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αδράνεια των υπηρεσιών του για βελτίωση των από καιρού διαπιστωμένων και διατυπωμένων προβλημάτων του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και άλλες διατάξεις»

1.Οδηγούν σε ουσιαστική αδυναμία εφαρμογής και λειτουργίας και των δύο νόμων.

2.Εκθέτουν συναδέλφους μηχανικούς σε πελάτες και εργοδότες, λόγω αδυναμίας διεκπεραίωσης συνήθων υποθέσεων,  πλήττουν το επιστημονικό τους κύρος και τους εμπλέκουν σε απαράδεκτες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η οδηγία για την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του Ν.4067/12 σε πολλά σημεία της αντίκειται στο πνεύμα του νομοθέτη, όπως τουλάχιστον αυτό παρουσιάζεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου. Συγκεκριμένα:

1.Διαφοροποιεί την πρόθεση του νομοθέτη, όπως αυτή περιγράφεται στο πνεύμα και το γράμμα του νόμου με τον τρόπο που αποδίδεται η ερμηνεία  άρθρων όπως τα 2, 4, 11. 

2.Επιτείνει τη δυνατότητα επιλεκτικής χρήσης και ερμηνείας διατάξεων από τους ελεγκτές μεγεθύνοντας την ασάφεια της πολεοδομικής νομοθεσίας (πχ άρθρο 11), με αποτέλεσμα τους γνωστούς κινδύνους διαπλοκής και διαφθοράς.

3.Ενισχύει την εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών (ΥΠΠΟ, Δασαρχείο κλπ) σε περιπτώσεις μικρής σημασίας εργασιών, σε αντίθεση με την πρόθεση του νομοθέτη για διευκόλυνση του πολίτη, με αποτέλεσμα την αύξηση τη γραφειοκρατίας και την μείωση της παραγωγικότητας. 

-Ταυτόχρονα οι υπερβολές και οι αστοχίες του Ν.4030/11, όπως:

1.Η απαίτηση σύνταξης διαγράμματος δόμησης σε κατεδαφίσεις ή σε  περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μεταβολές των ελεγχομένων μετρικών στοιχείων του διαγράμματος (χρωματισμοί, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κλπ)

2.Η απαίτηση σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών σε περιπτώσεις προσθηκών σε νομίμως υφιστάμενα κτήρια όπου υφίσταται εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

3.Η ατελής θεσμοθέτηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και ΣΥΠΟΘΑ (δεν ορίζεται ο φορέας που υπάγονται), η προβληματική τους σύνθεση  και η εκ των πραγμάτων αδυναμία συγκρότησής τους σε πολλές περιφέρειες, λόγω έλλειψης προσωπικού.

4.Η συνεχιζόμενη λειτουργία των ΕΠΑΕ με διαφορετικές αρμοδιότητες παρεκκλίσεων σε σχέση με τα ΣΑ.

5.Η ασάφεια στην διαδικασία υποβολής των τελικών μελετών κατά την έκδοση της άδειας δόμησης (απλή υποβολή ή και έλεγχος), την αναγραφή του  προϋπολογισμού του έργου και όχι του προϋπολογισμού για τον υπολογισμό των φορολογικών κρατήσεων, τα ελεγχόμενα φορολογικά στοιχεία σε σχέση με τον Ν.3919/10, τη διαφοροποίηση του επιβλέποντος της αδείας από τον υπεύθυνο των μέτρων ασφαλείας κλπ.

6.Τα ελεγχόμενα στοιχεία και η ακολουθούμενη διαδικασία, από τους ελεγκτές δόμησης (θεμελίωση σε στάδια κλπ). 

Όλα τα παραπάνω πραγματικά προβλήματα, δημιουργούν αυξανόμενη δυσκολία για την παραγωγή έργου στον χώρο μας, που έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα, αποτρέπουν τον οποιονδήποτε να επενδύσει στον τομέα αυτόν και αποκλείουν την ανάπτυξη. Επιπλέον, στα πλαίσια της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς, θεωρούμε απαραίτητο να επανεξετασθούν οι διατάξεις που καθορίζουν το πεδίο αρμοδιότητας και  ευθύνης  διαφόρων υπηρεσιών και υπουργείων (σύγχυση αρμοδιοτήτων στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διπλοί χαρακτηρισμοί κτηρίων από ΥΠΕΚΑ και  ΥΠΠΟ κλπ)  που εμπλέκονται στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος και να προσαρμοστεί ο αρχαιολογικός νόμος (Ν.3028/02) στις  ενσωματωμένες στην εθνική νομοθεσία διεθνείς συμβάσεις (Ν.2039/92 και 3378/05) και το Σύνταγμα. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε απαραίτητο να επανεξετασθεί η πρόσφατη οδηγία για τον Ν.4067/12  και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και του Ν.4030/11 και του Ν.4067/12 και του Ν.3028/02, με νομοθετικές  ρυθμίσεις ώστε να κατοχυρωθούν οι διαδικασίες με συνταγματικά ορθό και διαφανή τρόπο».

error: Content is protected !!