Επιλογή Σελίδας
Δημοσιεύτηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η εγκύκλιος ΠΟΛ 1186/2012 του ΥΠΟΙΚ για την αναστολή υποβολής οριστικών δηλώσεων αμοιβών και καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί για τη χρήση 2011.

Η εγκύκλιος έχει θέμα: “Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011”.

error: Content is protected !!