Επιλογή Σελίδας
Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την 10.01.2013 το ακόλουθο έγγραφο περί ανανέωσης των αδειών των ενεργειακών επιθεωρητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: 54, Αθήνα, 10.1.2013
Θέμα: Ανανέωση προσωρινών αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή
Αγαπητοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13, παρ. 2, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/A/05.12.2012, για την εγγραφή στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών, καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 50 ευρώ, αντί του ποσού των 150 ευρώ που ίσχυε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012. Το ετήσιο ποσό ανανέωσης της συνδρομής διατηρείται στα εκατό (100) ευρώ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τη χορήγηση Προσωρινής Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή (συγκεκριμένα από την ημερομηνία αποστολής των κωδικών πρόσβασης στο buildingcert.gr), για την ανανέωση της προσωρινής άδειας απαιτείται η καταβολή παραβόλου εκατό (100) ευρώ.
Στην πληροφοριακή πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και συγκεκριμένα στην καρτέλα κάθε Ενεργειακού Επιθεωρητή, εμφανίζεται η ακριβής ημερομηνία χορήγησης, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία η Προσωρινή Άδεια θα απολέσει την ισχύ της, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες θα αποστέλλονται πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας (προσωρινής ή οριστικής) κάθε Ενεργειακού Επιθεωρητή, που θα τον ενημερώνουν σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του ανωτέρω παραβόλου.
Η ανανέωση της ισχύος της Προσωρινής Άδειας απαιτεί την καταχώρηση, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, της ημερομηνίας έκδοσης του διπλοτύπου είσπραξης, του αύξοντος αριθμού του (Σειρά και Α/Α), καθώς και του ίδιου το διπλοτύπου («σκαναρισμένο») σε σχετικό πεδία της πληροφοριακής πλατφόρμας.
Η κατάθεση γίνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας, στον κωδικό 3745, ενώ στη συνέχεια απαιτείται η αποστολή του διπλοτύπου στην ΕΥΕΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 10192, γραφείο 718). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του παραβόλου, η άδεια (προσωρινή ή οριστική) θα καταργείται αυτόματα και αυτοδίκαια.
Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή του παραβόλου και η εκ νέου ενεργοποίηση της προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.
Ο Ειδικός Γραμματέας
Μ. Κουρουζίδης
 

error: Content is protected !!