Επιλογή Σελίδας

Επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαιρέτου ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματού δικαιώματος σε αυτού, μετά την περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης και αφού εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μηχανικού.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη σε όλες τις εφορίες. Επίσης, στους αγοραστές, μπορεί να χορηγείται και απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης όταν το αυθαίρετο αποκτάται ως πρώτη κατοικία.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

Μετά την περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης επιτρέπεται η μεταβίβαση του αυθαίρετου ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, αφού εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μηχανικού ότι “…. οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ν. 4014/2011”. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπου λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο, πριν από τη σύνταξη των συμβολαίων. Στα συμβόλαια μεταβίβασης προσαρτάται η βεβαίωση και αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός του.

Απαλλαγή για την απόκτηση πρώτης κατοικίας χορηγείται και για την επιφάνεια των αυθαιρέτων που τακτοποιούνται, εφόσον πρόκειται για χώρους κύριας χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει από την πιο πάνω βεβαίωση του μηχανικού ότι επιτρέπεται η μεταβίβασή τους, δεδομένου ότι κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησής τους.

Ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ήδη ρυθμισθέντων χώρων κατά την αγορά ακινήτων που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους κατά τα ανωτέρω.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας ή την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης για τους χώρους αυτούς απαιτείται από το δικαιούχο η προσκόμιση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εξής δικαιολογητικών:

α) αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας τακτοποίησης

β) αντίγραφο της προαναφερθείσας βεβαίωσης μηχανικού.

Επίσης, τα προαναφερθέντα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κληρονομιών και γονικών παροχών.

error: Content is protected !!