Επιλογή Σελίδας

Άδεια Δόμησης

Έχουμε ανάγει τη διαδικασία σχεδιασμού μελέτης και έκδοσης άδειας δόμησης, (οικοδομική άδεια), σε μια απλή διαδικασία 5 βημάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η υψηλή ποιότητα των μελετών και ταυτόχρονα να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 1: Οικοδομησιμότητα

Παραλαμβάνουμε το υπάρχον τοπογραφικό και τους τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου. Γίνεται νέα μέτρηση και πλήρης έλεγχος όρων δόμησης.

ΒΗΜΑ 2: Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε το κτίριο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Παρουσιάζουμε τη μελέτη τόσο σε επίπεδο κατόψεων όσο και σε φωτορεαλιστικές εικόνες.

ΒΗΜΑ 3: Ολοκλήρωση μελετών – εγκρίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης υποβάλλουμε αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση των μελετών (αρχαιολογία, πυροσβεστική, Δήμος κλπ.). Ολοκληρώνουμε τις λοιπές μελέτες, στατικά, μηχανολογικά, ενεργειακή απόδοση κτιρίου.

ΒΗΜΑ 4: Έγκριση δόμησης

Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τον φάκελο μέσω της υπηρεσίας e-αδειες  για την έγκριση δόμησης.

ΒΗΜΑ 5: Άδεια δόμησης

Υποβάλλουμε και πάλι ηλεκτρονικά τις λοιπές μελέτες και εγκρίσεις και εκδίδεται η άδεια δόμησης.

Είμαστε δίπλα σας κατά την κατασκευή του έργου. Επιβλέπουμε κάθε φάση της κατασκευής ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια εφαρμογή της μελέτης.

 • Τι είναι έγκριση δόμησης;

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (Ν.4030/2011) από τον Μάρτιο 2012 για την έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται η έγκριση δόμησης δηλαδή η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης.

 • Τι είναι άδεια δόμησης;

Άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ότι μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ως οικοδομική άδεια.

 • Πότε απαιτείται άδεια δόμησης;

Άδεια Δόμησης, σύμφωνα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α. Κατεδάφιση κατασκευών.

β. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.

γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.

δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

ε. Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

στ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.

ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης που δεν ορίζεται αλλιώς στον νόμο

η. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται διαφορετικά.

θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

 • Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση άδειας δόμησης;

Η έγκριση δόμησης χορηγείται μέσα σε πέντε ημέρες, από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο του τίτλου ιδιοκτησίας,του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού. Η άδεια δόμησης εκδίδεται μέσα σε δύο ημέρες από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών.

 • Ποιες μελέτες περιλαμβάνει η έκδοση άδειας δόμησης κατοικίας;

1. Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου

2.Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

3. Μελέτη διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου.

4.Στατική μελέτη.

5.Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

6. Μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού και φυσικού αερίου (όπου απαιτείται).

7.Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

8.Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

 • Πόσο κοστίζει η έκδοση άδειας δόμησης;

Το κόστος της άδειας δόμησης εξαρτάται από τις απαιτούμενες μελέτες, τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας δόμησης, το εμβαδόν του οικοπέδου κλπ. Μετά την ψήφιση του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», σύμφωνα με τον οποίο οι «ελάχιστες αμοιβές» μηχανικών καταργούνται, ο καθορισμός της αμοιβής αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον πελάτη.

 • Διαφοροποιείται το κόστος έκδοσης άδειας δόμησης ανάλογα με τον τύπο κατασκευής;

Το κόστος των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης δεν εξαρτάται από τον τύπο κατασκευής.

 • ..Πότε πληρώνονται οι αμοιβές του μηχανικού;

Όταν πρόκειται να κατατεθεί ο φάκελος για την έκδοση έγκρισης δόμησης, σημαίνει ότι όλες οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Επομένως τότε απαιτείται η καταβολή των αμοιβών μηχανικού, των εισφορών και των κρατήσεων. Κατά την διαδικασία έγκρισης δόμησης απαιτείται ο έλεγχος αποδεικτικών εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του μηχανικού. Κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται ο έλεγχος αποδεικτικών των αμοιβών μηχανικού και των εισφορών του ιδιοκτήτη.

Η εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των αμοιβών μηχανικού σε 6 άτοκες δόσεις κάνοντας χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.

 • Η επίβλεψη είναι υποχρεωτική;

Η επίβλεψη του έργου είναι υποχρεωτική. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης:

α) Για την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.

β) Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ταυτότητας του Κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010.

γ) Για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

 • Πότε πληρώνεται η αμοιβή επίβλεψης;

Η αμοιβή επίβλεψης μπορεί να πληρωθεί είτε κατά την έκδοση της άδειας δόμησης, είτε με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής.

 • Τι είναι ο ελεγκτής δόμησης;

Είναι διπλωματούχος μηχανικός, που έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια. Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 • Πότε και πόσες φορές έρχεται ο ελεγκτής δόμησης;

Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:

α) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου.

Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλοτύπου, του βάθους θεμελίωσης, της θέσης, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου.

β) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.

Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, το ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του αντισεισμικού αρμού, τις διαστάσεις των εξωστών και την υποδομή εγκαταστάσεων.

γ) Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.

Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων, τις τελικές στάθμες, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις. Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 • Διαφοροποιείται το κόστος κατασκευής ανάλογα με τον τρόπο δόμησης;

Υπάρχει διαφοροποίηση στο κόστος κατασκευής ανάλογα με την επιλογή του τύπου κατασκευής. Σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του τελικού κόστους είναι η επιλογή του τύπου του φέροντος οργανισμού (σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο κλπ), καθώς και των τοίχων πλήρωσης σε συνδυασμό με τον τύπο θερμομόνωσης. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιλογή του τρόπου ψύξης & θέρμανης του κτιρίου.

 • Πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής;

Εξαρτάται από την επιλογή του τύπου κατασκευής. Κάθε τύπος κατασκευής έχει κατά μέσο όρο διαφορετικό χρόνο ολοκλήρωσης.

 • Μπορώ να κάνω αυθαιρεσίες κατά την κατασκευή και μετά την ολοκλήρωση του έργου να προβώ σε τακτοποίηση με το Ν.4014/2011;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δυνατότητα τακτοποίησης με τον Ν.4014/2011 υπάρχει μόνο για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του Ν.4014/2011 στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια. Επίσης απαιτείται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος πρέπει να πιστοποιήσει την νομιμότητα της κατασκευής. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυθαιρεσίες και να ενταχθούν στην διαδικασία τακτοποίησης.

  Παρακάτω μπορείτε να δείτε γιατί μας επιλέγουν οι πελάτες μας αλλά και γιατί συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια.

  • Δίκτυο

  Απευθύνεστε στο μεγαλύτερο δίκτυο μηχανικών στην Ελλάδα. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ενεργειακοί επιθεωρητές) είναι στη διάθεσή σας σε κάθε σημείο της χώρας.

  • Ασφάλεια

  Ο πελάτης νοιώθει ασφάλεια, παίρνει απαντήσεις για όλες τις απορίες και συμβουλές για τις τελικές επιλογές των επιμέρους τμημάτων της μελέτης και της κατασκευής. Έλεγχος κατασκευής σε κάθε στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

  • Γνώση

  Άριστη γνώση της νομοθεσίας & των κανονισμών που σχετίζονται με τις μελέτες κτιριακών έργων. Διαρκής ενημέρωση για τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές. Επεξήγηση στον πελάτη με απλά λόγια.

  • Ποιότητα

  Παραγωγή μελετών υψηλής ποιότητας. Εξειδίκευση στο σχεδιασμό «πράσινων κτιρίων», με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στα προτεινόμενα υλικά κατασκευής. Μελέτη των κτιρίων με γνώμονα την υψηλή αντισεισμική ασφάλεια αλλά και την οικονομία της κατασκευής.

  • Οικονομία

  Αποστολή έγγραφης προσφοράς και δέσμευση με συμφωνητικό για την ολοκλήρωση του έργου. Στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και με δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις.

  • Ταχύτητα

  Δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης της άδειας δόμησης με «έξυπνη» και αποτελεσματική οργάνωση των σταδίων μελέτης και εγκρίσεων. Διαθέσιμα έτοιμα οικονομικά πακέτα αδειών δόμησης που διατίθενται για online αγορά.

  Πρόσφατες μελέτες και κατασκευές κτιριακών έργων

   

  Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών με πισίνα, Ζάκυνθος

  Χώρος υποδοχής κτιρίου γραφείων, Γλυφάδα

  Πολυώροφο κτίριο κατοικιών, Βούλα

   Αίθουσα συνεδριάσεων δικηγορικού γραφείου, Αθήνα

  Διαμέρισμα βραχυχρόνιων μισθώσεων, Αθήνα

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Εγγραφή στο newsletter

  12 + 5 =

  error: Content is protected !!